យើងផ្តោតលើការធ្វើគ្រឿងអលង្ការក្នុងរយៈពេលជាង ១៣ ឆ្នាំ។
ភាសា

ផលិតផល

លិខិតខ្សែសង្វាក់អែបភី ៩២៥ ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ជាមួយរ៉ូដ្យូមចានសម្រាប់នារី ៧១៦១២
លិខិតខ្សែសង្វាក់អែបភី ៩២៥ ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ជាមួយរ៉ូដ្យូមចានសម្រាប់នារី ៧១៦១២
ខ្សែក្រវ៉ាត់យូអឹមភី ៩២៥ ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ជាមួយរ៉ូដ្យូមចានសម្រាប់នារី ៧១៦១២ https://www.kirinjew.com
2020/08/05
បោះដុំទឹកសុទ្ធ ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ប្រាក់ស៊ីអេសហ្សិនសម្រាប់នារីដែលមានរ៉ូដ្យូមផ្លាកលេខ ១០២២៦៣
បោះដុំទឹកសុទ្ធ ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ប្រាក់ស៊ីអេសហ្សិនសម្រាប់នារីដែលមានរ៉ូដ្យូមផ្លាកលេខ ១០២២៦៣
បោះដុំទឹកសុទ្ធ ៩២៥ ក្រវិលប្រាក់ស៊ីអេសជីសម្រាប់ស្ត្រីជាមួយរ៉ូដ្យូមដាក់ ១០២២៦៣ https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាភ្លើងដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ៩២៥ ចិញ្ចៀនពេជ្រប្រាក់ហ្ស៊ីនៀរីសសម្រាប់នារី ១០៧២៧៨ អូម - គិន
ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាភ្លើងដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ៩២៥ ចិញ្ចៀនពេជ្រប្រាក់ហ្ស៊ីនៀរីសសម្រាប់នារី ១០៧២៧៨ អូម - គិន
ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាភ្លើងដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ៩២៥ ចិញ្ចៀនពេជ្រប្រាក់ហ្សីរ៉ារីយ៉ាចិញ្ចៀនសម្រាប់ស្ត្រី ១០៧២៧៨ អូម - គិនហ៊ីម https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ចិញ្ចៀនក្រវ៉ាត់នារីអេធីអឹលពហុពណ៌ ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ស្ព័រប្រាក់នារីលេខ ៨៥២០៣
ចិញ្ចៀនក្រវ៉ាត់នារីអេធីអឹលពហុពណ៌ ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ស្ព័រប្រាក់នារីលេខ ៨៥២០៣
ចិញ្ចៀនក្រវ៉ាត់នារីអេធីអឹលពហុពណ៌ ៩២៥ ពណ៌ទឹកប្រាក់មានខ្សែ ៨៥២០៣ https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ចិញ្ចៀនក្រវាត់ក្រវាត់ប្រាក់ស៊ីអេស ៩២៥ ស្រោបដោយក្រវាត់ជាមួយរ៉ូដ្យូមសម្រាប់រោងចក្រស្ត្រី ១០២៨២៦ មកពីប្រទេសចិន - គីរីន
ចិញ្ចៀនក្រវាត់ក្រវាត់ប្រាក់ស៊ីអេស ៩២៥ ស្រោបដោយក្រវាត់ជាមួយរ៉ូដ្យូមសម្រាប់រោងចក្រស្ត្រី ១០២៨២៦ មកពីប្រទេសចិន - គីរីន
ចិញ្ចៀនក្រវាត់ប្រាក់ស៊ីអេសអេលឆេវឆាយ ៩២៥ ស៊ីម៉ងត៍ឆើតឆាយជាមួយរ៉ូដ្យូមគ្រោងសម្រាប់រោងចក្រនារី ១០២៨២៦ មកពីចិន - គីរីន https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ការចូលរួមរបស់អេសអឹមអេស ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ប្រាក់ស៊ីអេសអេសជាមួយចានរ៉ូដ្យូមសម្រាប់ស្ត្រី ៨៦៩៤៩ អ
ការចូលរួមរបស់អេសអឹមអេស ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ប្រាក់ស៊ីអេសអេសជាមួយចានរ៉ូដ្យូមសម្រាប់ស្ត្រី ៨៦៩៤៩ អ
ការចូលរួមរបស់អេសអឹមអេស ៩២៥ Sterling Silver CZ Ring ជាមួយរ៉ូដ្យូមចានសម្រាប់ស្ត្រី ៨៦៩៤៩RW https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ចិញ្ចៀនប្រាក់វេរ៉ង់ដូ ៩២៥ ប្តូរតាមតំរូវការដោយរ៉ូដ្យូមសម្រាប់នារី ៨៥៥១២ អ
ចិញ្ចៀនប្រាក់វេរ៉ង់ដូ ៩២៥ ប្តូរតាមតំរូវការដោយរ៉ូដ្យូមសម្រាប់នារី ៨៥៥១២ អ
ចិញ្ចៀនប្រាក់វេរ៉ង់ដូ ៩២៥ ប្តូរតាមបំណងជាមួយរ៉ូដ្យូមគ្រោងសម្រាប់នារី ៨៥៥១២ អ។ ហ។ ហ https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ការចូលរួមនិន្នាការថ្មីក្រវិលប្រាក់ ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ដោយមាសដាក់សម្រាប់នារី ១០៦៨៩១
ការចូលរួមនិន្នាការថ្មីក្រវិលប្រាក់ ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ដោយមាសដាក់សម្រាប់នារី ១០៦៨៩១
ការចូលរួមម៉ូតថ្មីក្រវ៉ាត់ប្រាក់ ៩២៥ ក្រវ៉ាត់ដោយមាសមានស្រោបសំរាប់ស្ត្រី ១០៦៨៩១ https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាភ្លើងដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ៩២៥ ចិញ្ចៀនពេជ្រប្រាក់ហ្សីរីយ៉ាស៊ីរីសម្រាប់ស្ត្រី ១០៧២៧៨ អូម - គិន
ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាភ្លើងដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ៩២៥ ចិញ្ចៀនពេជ្រប្រាក់ហ្សីរីយ៉ាស៊ីរីសម្រាប់ស្ត្រី ១០៧២៧៨ អូម - គិន
ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្កាភ្លើងដែលមានគុណភាពល្អបំផុត ៩២៥ ចិញ្ចៀនពេជ្រប្រាក់ហ្សីរ៉ារីយ៉ាចិញ្ចៀនសម្រាប់ស្ត្រី ១០៧២៧៨ អូម - គិនហ៊ីម https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ខ្សែដៃផ្កាក្រវិលប្រាក់ ៩២៥ ស្រោបដោយដៃនារីរ៉ូហ្សិតជាមួយរ៉ូដមីញ៉ូម ៦០១៥៥
ខ្សែដៃផ្កាក្រវិលប្រាក់ ៩២៥ ស្រោបដោយដៃនារីរ៉ូហ្សិតជាមួយរ៉ូដមីញ៉ូម ៦០១៥៥
ខ្សែដៃក្រវិលផ្កាប្រាក់ ៩២៥ ក្រវិលនារីខ្សែដៃផ្កាកុលាបហ្សីរូប៊ីជាមួយរ៉ូដ្យូមដាក់ ៦០១៥៥ https://www.kirinjew.com
2020/08/05
ម៉ូតផ្កាក្រវិលទាន់សម័យ ៩២៥ ក្រវិលប្រាក់ក្រវិលជាមួយមាសដាក់សម្រាប់នារី ៣៧២៧៣
ម៉ូតផ្កាក្រវិលទាន់សម័យ ៩២៥ ក្រវិលប្រាក់ក្រវិលជាមួយមាសដាក់សម្រាប់នារី ៣៧២៧៣
ម៉ូតផ្កាទាន់សម័យ ៩២៥ ក្រវិលប្រាក់ក្រវិលជាមួយមាសមានដាក់ជូននារី ៣៧២៧៣ https://www.kirinjew.com
2020/08/04
ខ្សែដៃបេះដូងនារី ៩២៥ ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ស្ត្រីខ្សែក្រវ៉ាត់អេសអេសជាមួយក្រវិលពណ៌មាស ៦០០៩១
ខ្សែដៃបេះដូងនារី ៩២៥ ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់ស្ត្រីខ្សែក្រវ៉ាត់អេសអេសជាមួយក្រវិលពណ៌មាស ៦០០៩១
ខ្សែដៃបេះដូងនារី ៩២៥ ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រាក់របស់នារីស៊ីអេសអេសជាមួយខ្សែដៃ Rose Gold ៦០០៩១ https://www.kirinjew.com
2020/08/04
ជ្រើសរើសភាសាផ្សេង
ភាសាបច្ចុប្បន្ន:Khmer